Новини

Как да се възползваме от новата система за електронно таксуване в градския транспорт на гр. Русе

Скоро в гр. Русе ще функционира нова електронна система за таксуване на пътниците от обществения градски транспорт.

Как можете да се възползвате от системата?

Стъпка 1: Посетете общинския билетен офис в новоизградения "Център за контрол и управление на обществения градски транспорт в Русе" с адрес: бул. "Скобелев" №45.

Стъпка 2: Попълнете и подайте заявление по образец, за да Ви бъде издадена електронна карта. Ще получите своята персонализирана карта веднага.

Стъпка 3: Изберете желаната от Вас услуга: предплатен период с продължителност 10 дни,
1 месец или 3 месеца; стойност до 50 лева, която ще използвате за самотаксуване чрез монтирания в превозното средство валидатор за издаване на електронни билети за еднократно пътуване с прекачване на един или повече пътници и/или за таксуване на един или повече лични багажи; определен брой пътувания, заплатени на преференциална цена. Заплатете услугата и касиерът ще я зареди във Вашата електронна карта.

Стъпка 4: Всички валидни електронни карти могат да бъдат презаредени в общинския билетен офис, а в случаите на зареждане на стойност - също и чрез автоматите, поставени на ключови спирки или в обществени сгради, както и в предоставените на някои търговци на дребно работни места.

Таксуване в превозното средство

Опция 1: Карта, заредена с период или с определен брой пътувания

- Доближете картата до валидатора.
- Ще чуете еднократен звуков сигнал и на дисплея на валидатора ще се изведат съобщение в зелен цвят "Картата е таксувана успешно" и съобщение свързано със срока на валидност на картата.

Опция 2: Карта, заредена със стойност

- Доближете картата до валидатора.
- На дисплея на валидатора ще се изведе наличната стойност в картата и възможностите за електронен билет, който можете да закупите.
- Трябва да изберете една от възможностите чрез натискане на съответното поле върху сензорния дисплей на валидатора.
- Ще бъдете поканени да доближите картата отново, за да се извърши таксуването.
- При успешно таксуване ще чуете еднократен звуков сигнал и ще се изведе съобщение в зелен цвят "Картата е таксувана успешно".
- При неуспешно таксуване ще чуете трикратен звуков сигнал и ще се изведе съобщение в червен цвят "Картата не беше таксувана".

Опция 3: Карта, заредена със стойност - възможност за таксуване на допълнителни пътници или багаж

- След успешно извършено самотаксуване трябва да доближите картата отново до валидатора.
- На дисплея на валидатора ще се изведе съобщение „Картата вече е таксувана".
- Натиснете бутон „Таксуване на допълнителни пътници или багаж" върху сензорния дисплей на валидатора.
- Изберете желания от Вас брой пътници или багаж.
- На дисплея на валидатора ще се изведе наличната стойност в картата и стойността на поръчката.
- Ще бъдете поканени да доближите картата отново, за да се извърши таксуването.
- При успешно таксуване ще чуете еднократен звуков сигнал и ще се изведе съобщение в зелен
цвят "Картата е таксувана успешно".
- При неуспешно таксуване ще чуете трикратен звуков сигнал и ще се изведе съобщение в червен цвят "Картата не беше таксувана".

Опция 4: Еднократен хартиен билет

- Еднократните хартиени билети с баркод се издават от водачите на превозни средства от фискален принтер. Те важат само за едно пътуване без прекачване.

Прилагане на контрол върху таксуването:

Контролът се извършва от служебни лица - контрольори, със специални устройства, които проверяват:
• Дали в картата има зареден валиден период/стойност.
• Дали картата е била таксувана в превозното средство.
• Дали еднократният хартиен билет с баркод е валиден.

За допълнителна информация: www.ruse-bg.eu, email: traffic@ruse-bg.eu, тел.: 082/ 82 89 70

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе”, в изпълнение на договор BG161PO001/1.5-03/2011/005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.