Новини

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ АД  обявява на интересуващите се, че  ще се проведе търг за продажба на следната движима вещ, собственост на дружеството, с начало на проданта 20.02.2018 г. и край на проданта 06.03.2018 г., а именно:

МПС – ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, МАРКА „NISSAN”, модел – QUASGQAI; цвят – БЯЛ; РЕГ. № Р 3393 ВН; ГОРИВО – ДИЗЕЛ; МЕСТА – 3+1; Дата на първоначална регистрация: 16.06.2014 г.; Изминати километри: 112 763 км.

Начална цена, от която ще започне търга – 23 040 лв., без вкл. ДДС (началната цена е в размер на 90 % от установената пазарна оценка, а именно – 25 600 лв. без ДДС)

Желаещите да купят автомобила могат да се явят в административната сграда на ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ АД , гр. Русе, бул. "Трети Март" № 74, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, за да направят оглед на автомобила и участват в наддаването, като всеки участник посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подават предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на дружеството на адрес гр. Русе, бул. "Трети Март" № 74.

Задатъкът в размер на 10% върху обявената начална цена без ДДС, се внася по сметката на ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ АД. Участникът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.

Банкова сметка за внасяне на задатък - "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД:

IBAN: BG 51 BPBI 8898 12 300 227 10.

Търгът за продажба приключва в 16.00 часа на 06.03.2018 година. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в обявения търг и предложения за цена под началната, са недействителни.

Участвалите в търга могат да се явят в 16.00 часа на 06.03.2018 година в административната сграда на ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ АД, гр. Русе, бул. "Трети Март" № 74, за обявяване на купувача, предложил най-висока цена.

При обявяването на купувача, всеки от явилите се и допуснати участници може да предложи устно по-висока цена, като стъпката е в размер на половин задатък, до изчерпване на предложенията. Купувачът е длъжен в едноседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. След плащане на цената от участник, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на участниците, които не са били обявени за купувачи.

В случай, че участник в търга бъде обявен за купувач и откаже да сключи договор за покупка на обявения автомобил, или не внесе предложената от него цена в определения едноседмичен срок, то направения от него задатък не се възстановява.