Започна продажбата на електронни карти за градския транспорт

Започна продажбата на електронни карти за градския транспорт

От днес 25.11.2015г. започва продажбата на електронни карти с предплатен период за пътуване по градските автобусни и тролейбусни линии. Те ще се предлагат на бул. "Скобелев" №45, където се намира общинското бюро към Центъра за контрол и управление на обществения транспорт.

Цените на картите варират в зависимост от желания предплатен период и са изложени на видно място в бюрото. Закупуването на електронни карти става срещу представяне на лична карта.

По този начин значително ще се улесни и модернизира пътуването с градски транспорт. Нововъведенията са част от проекта "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе", чрез който инфраструктурата на града ще бъде изцяло модернизирана.

Въвеждането на електронна система за таксуване на пътниците дава възможност за по-лесно прекачване на пътниците между отделните линии. Русенци ще могат да се прекачват на превозни средства от мрежата без допълнително заплащане, което ще позволи и преструктуриране на маршрутната мрежа.

Скоро ще заработят и 100-е информационни табла на най-натоварените спирки в града.

Предстои въвеждане на интерактивен интернет портал, който ще дава информация за трафика, местоположението на превозните средства, времето до пристигането им, както и данни за възможни маршрути и линии.

С реализацията на проекта ще се намали времето за чакане на спирките, поради точно спазване на разписанията и известяване на времето за пристигане.

По проекта са планирани още множество дейности, сред които облагородяване на ключови кръстовища, надлези и подлези в града, изграждане на велоалеи.

Ключовата полза от реализирането на проекта за града ще бъде осигуряването на по-добра свързаност и достъпност за над 50 000 русенци.

Тази публикация е създадена в рамките на проект "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе", в изпълнение на договор BG161PO001/1.5-03/2011/005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.

25.11.2015г.