Обява за продажба на активи чрез публичен търг с тайно наддаване - Октомври 2021

Обява за продажба на активи чрез публичен търг с тайно наддаване - Октомври 2021

ЗАБЕЛЕЖКА – всички цени са без ДДС!!!

 

ВИД НА ТЪРГА

 • публичен с тайно наддаване

 

ОГЛЕД НА АКТИВИТЕ

 • всеки работен ден от 18 Октомври 2021 до 04 Ноември 2021 включително, от 8:30 часа до 15:00 часа в депото на Дружеството, находящо се на адрес гр. Русе, бул. Трети Март № 74

 

ДЕПОЗИТ

 • Депозитът за участие в търга за всяка една от позициите е в размер на 10 % от началната цена и се внася по банковата сметка на Общински Транспорт Русе ЕАД в Асет Банк – клон Русе с IBAN BG 58 IABG 7471 1000 2046 01
 • Краен срок за внасяне на депозита – 12:00 часа на 05-ти Ноември 2021.
 • При внасяне/превода на депозита, записвайте в основанието за вноската/превода „Търг ОТР ЕАД – Позиция №…“

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

1.      Необходими документи за участие:

a.       Заявление за участие

b.      Наддавателно предложение

c.       Вносна бележка /  платежно нарежда за внесен депозит

d.      При участие за позиция № 15 – копие от комплексното разрешително на кандидата, издадено по реда ЗУО

2.      Документите за участие в търга са на разположение на интернет страницата на дружеството https://transport-ruse.com/

3.      Документите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик лично или чрез куриер до 16:00 часа на 05-ти Ноември 2021 в счетоводството на Дружеството на адрес гр. Русе, бул. Трети Март № 74

4.      Всички въпроси, касаещи търга и/или активите, да се отправят чрез имейла на дружеството office@transport-ruse.com

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ И ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

 • Подадените документи ще бъдат отворени от комисия на 08-ми Ноември 2021 от 15:00 часа. Вход свободен за участници и представители на медии.
 • Краен срок за подписване на договори за продажба и плащане на пълната цена – 16:00 часа на 12 Ноември 2021 г.
 • Всички закупени активи трябва да бъдат репатрирани от депото на Дружеството в срок до 16:00 часа на 26 Ноември 2021
 • Всички данъци и такси по прехвърлянето на собствеността и преместването на активите
 • ВСИЧКИ НАЧАЛНИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС.
 • При продажба ще бъде начислен 20 % ДДС съгласно ЗДДС
 • За позиция №15 ДДС не се начислява на основание чл.163а от ЗДДС.

 

 ДОКУМЕНТИ ОБРАЗЦИ

>> ИЗТЕГЛИ ТУК <<