ЗАПОВЕД №026/09.11.2021 относно проведен търг с тайно наддаване

ЗАПОВЕД №026/09.11.2021 относно проведен търг с тайно наддаване

ЗАПОВЕД

№ ……026……../…09.11.2021…

 

Във връзка с проведен търг с тайно наддаване за продажба на активи с отпаднала необходимост, собственост на Общински Транспорт Русе ЕАД,

ОПРЕДЕЛЯМ

1. За спечелили търга, съгласно обявения критерий „най-висока цена“, кандидатите, както следва:

 

 

2. Спечелилите кандидати следва в едноседмичен срок да подпишат предложения в документацията проект за договор. В случай на отказ от подписване на договора, да се задържи внесения от кандидата депозит и да се обяви нов търг.

3. На участниците, които не са спечелили, депозитите да бъдат възстановени както следва:

a. В случай, че депозитите са направени чрез банков превод, средствата да бъдат възстановени по сметка, от която е направен превода.

b. В случай, че депозитите са направени касово по сметката на дружеството, кандидатът да представи Удостоверение за банкова сметка в оригинал. Удостоверението може да бъде изпратено по куриер или представено лично в офиса на Дружеството на адрес гр.Русе, бул.Трети Март № 74

4. Настоящата заповед да се сведе до знанието на участвалите в процедурата чрез публикуване в местен ежедневник, на интернет страницата на дружеството и чрез поставяне на информационното табло в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес 

 

>> ИЗТЕГЛИ ЗАПОВЕДТА ТУК <<

 

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ

Изпълнителен директор 

ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ ЕАД