ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА ФИНАНСОВ ОДИТ И ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2024 Г.

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА ФИНАНСОВ ОДИТ И ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2024 Г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В изпълнение на Решение № 122 на Общински съвет – Русе, прието с протокол № 6 от 29.02.2024 г., на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА; чл.146, ал.3 и чл.221, т.6 от Търговския закон, и чл.26 от Закона за публичните предприятия, и с цел спазване на принципите за публичност и прозрачност

ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ ЕАД

обявява процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024 година.

1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА УСЛУГАТА - финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024 година на ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ ЕАД. Дейността се реализира при спазване на изискванията на Търговския закон, Закона за независимия финансов одит, Закона за счетоводството, Закона за публичните предприятия, Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането им.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

2.1. Да са регистрирани одитори или одиторски дружества, вписани в регистъра по чл.20 от Закона за независимия финансов одит

2.2. Да притежават минимален одиторски стаж от пет години

2.3. Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, да представи доказателства по точки 2.1 и 2.2 за регистрирания одитор, който пряко ще извърши услугата.

2.4. Одиторите трябва да отговарят на критериите за допустимост съгласно Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс, Търговския закон и други приложими нормативни актове.

3. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – най-ниска предложена цена.

4. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ – до 16:00 часа на 29-ти Март 2024 година. Оферти, постъпили в деловодството на Дружеството след посочения краен срок, няма да бъдат отваряни и разглеждани.

5. АДРЕС ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ – гр. Русе, бул. Трети Март № 74, на вниманието на Александър Георгиев – Изпълнителен директор

6. ДАТА И МЯСТО ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ – на 01.04.2024 г. от 8:30 ч. в заседателната зала на ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ ЕАД.

7. Кандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите от проведената процедура.

8. Изборът на одитор подлежи на утвърждаване от Общински съвет – гр. Русе

Всички ценови оферти и съпътстващи ги документи, доказващи и/или деклариращи обстоятелствата по т.2, трябва да бъдат запечатани в непрозрачен плик с етикет, съдържащ минимум имената на кандидата, идентификационен номер (ЕИК/ЕГН), адрес и телефон за контакт.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

• Приложение №1 – ценова оферта

• Приложение № 2 – Проект на договор