ПОЛИКИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ ЕАД

Общински Транспорт Русе ЕАД e дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 117690845, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. Трети Март № 74, електронен адрес за контакти: office@transport-ruse.com, уебсайт: https://transport-ruse.com/.

Общински Транспорт Русе ЕАД зачита неприкосновеността на личния живот на всеки гражданин на Република България, Европейския съюз или трети страни и се ангажира да обработва Вашите личните данни отговорно и в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство за защита на личните данни.

Общински транспорт Русе ЕАД е администратор на лични данни съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Това означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на Вашата лична информация. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това известие.

Основните услуги, предоставяни от Общински Транспорт Русе ЕАД, са свързани с обществен превоз на пътници на територията на община Русе.

Настоящата политика за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте кандидат за работа, служител, законен представител/служител на наш контрагент, ползвате издаваните от нас превозни документи, ползвате предоставяните от нас услуги, посетител в обектите, които попадат в зоните в които дружеството осъществява видеонаблюдение или подадете запитване или друга кореспонденция, отправена през предоставените за целта форми и канали на дружеството. Освен общата информация, в настоящата политика даваме подробна информация по отношение на защитата на личните данни, които получаваме посредством изградената система за видеонаблюдение в превозните средства от наземния градски транспорт, обектите за издаване и продажба на превозни документи, сградите и специализираните паркинги на Общински транспорт Русе ЕАД.

Настоящата Политика за защита на личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. С тази политика се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Общински Транспорт Русе ЕАД.

В зависимост от конкретните цели и основания Общински Транспорт Русе ЕАД обработва всички или някои от посочените по-долу лични данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 • Идентификационни данни: три имена, ЕГН/друг идентификатор, снимка;
 • Данни за контакт: адрес, е-mail, телефонен номер;
 • Социална идентичност и други изискуеми по закон данни с оглед определяне на вида преференция при издаване на абонаментни карти по преференциална тарифа или при реализиране на правото на преференциални пътувания;
 • Данни за образование, професионална квалификация, трудова дейност и други данни, посочени от кандидат за работа в автобиография или документи за конкурс;
 • Финансова информация, включително банкови сметки;
 • Други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения и счетоводното отчитане на дейността;
 • Информация за физическата идентичност на лицата (снимки и/или видеозаписи), както и за тяхното поведение, когато извършваме наблюдение на публично достъпни зони и територията на дружеството чрез видеонаблюдение. Не е задължително снимките/видеозаписите да представляват лични данни, защото снимка/запис може да съдържа Вашия образ, но от тях да не може да бъдете идентифициран, тъй като резолюцията не го позволява или понеже сте заснети в гръб и не са налице други данни, в комбинация с които да бъдете идентифицирани.
 • IP адреси, бисквитки, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата и друга дигитална информация, когато предоставяме услуги през нашия уеб сайт или предоставяме достъп до интернет през нашата мрежа.

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 • съдържат генетични и/или биометрични данни.

 • Предоставяне на услугите, предлагани от Общински Транспорт Русе ЕАД и издаване на превозен документ;
 • Сключване на договори и преддоговорни отношения;
 • За целите на защита на правата и законните интереси на Общински Транспорт Русе ЕАД и на неговите клиенти при възникване на спор, при проверки от регулаторни и други контролни органи, вкл. и по съдебен ред;
 • За да обезпечим сигурността на служителите, посетителите и ползвателите на предоставяните от нас услуги, както и с цел опазване на нашето имущество и активи, сградите, превозните средства и специализираните паркинги на Общински Транспорт Русе ЕАД са обект на видеонаблюдение;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Общински Транспорт Русе ЕАД, включително и по съдебен ред;
 • Обработване на искания по Закона за достъп до обществена информация;
 • Изпълнение на разпореждания на компетентни публични органи;

Дружеството обработва лични данни единствено при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:

 • За да изпълним задълженията по сключен договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;
 • Законови задължения, приложими спрямо дружеството;
 • Поради съображения, свързани със защитата на обществения интерес и сигурност;
 • За да защитим законните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;
 • В някои случаи обработваме лични данни само след предварителното съгласие на субекта на данните. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни, като целта на обработване е посочена в него и не се покрива с целите, изброени в настоящата политика за поверителност. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време.

Личните данни се предоставят на дружеството пряко от самите лица, от техните работодатели или от наши контрагенти. В случай, че лицето не предостави изискуемата информация, включително необходимите лични данни, Общински Транспорт Русе ЕАД няма да бъде в състояние да предостави своите услуги, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вече договор.

В някои случаи събираме данни от трети лица, например при получаване на искане или извършване на проверка по надлежния ред от компетентни държавни или общински органи, като в тези случаи данните се предоставят от съответния орган. За да реализираме ефективно правата си по събиране на изискуеми вземания на дружеството, може да получим информация от публични регистри или публично достъпни източници, включително от съдебно-изпълнителните органи.

Общински Транспорт Русе ЕАД има изградена Система за видеонаблюдение, с помощта на която осъществява мониторинг и контрол върху обектите на видеонаблюдение.

В превозните средства от наземния градски транспорт са монтирани камери за видеонаблюдение, които са насочени към вратите, подходите към валидаторите (таксуващите устройства) и самите валидатори, като обхващат максимална част от пътническия салон и мястото на водача, както и трафика пред и зад превозното средство.

В обектите за издаване и продажба на превозни документи са монтирани камери за видеонаблюдение, чийто обхват е ограничен до следните зони: входни и изходни пунктове, публичните зони на помещенията, гишетата за издаване и продажба на превозни документи.

На територията на Общински Транспорт Русе ЕАД са монтирани камери за видеонаблюдение, които са насочени към входа, изхода, ремонтното депо, пункта за годишни технически прегледи и специализираните паркинги на дружеството. В дружеството е въведена система за контрол на достъпа и отчитане на работното време. При всяко чекиране в системата се прави снимка.

Всички камери работят непрекъснато в рамките на работното време на всяко превозно средство. Камерите монтирани на територията на дружеството, обектите за издаване и продажба на превозни документи и специализираните паркинги работят в непрекъснат режим.

 • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от дружеството предоставянето на информация, сред която и лични данни – съд, надзорни, регулаторни или контролни органи, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.
 • Други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон.
 • Обработващи лични данни с оглед поддържането на информационните системи на дружеството, доставка на услуги, видеонаблюдение и др. В тези случаи отношенията между дружеството и обработващите лични данни се регламентират с договор или друг правен акт, в който се предвиждат подходящи мерки за гарантиране на сигурността на личните данни.

Общински Транспорт Русе ЕАД прилага подходящи физически, организационни и технически мерки за сигурност за защита на Вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, включително непрекъснато обучение на служителите и поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност. Всички предприети мерки са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Вашите лични данни се обработват само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението за конфиденциалност.

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Ние запазваме Вашите лични данни за толкова дълго, колкото е разумно и необходимо за изпълнение на целта, за която те са събрани и за да се съобразим с приложимите закони.

Личните данни на кандидатите на работа, като автобиография, референции и други представени или събрани за целите на конкурсната процедура документи, се съхраняват за максимален срок от 6 месеца след прекратяване на процедурата.

Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като обичайният срок е 5 години.

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

Личните данни на контрагенти по ЗОП се съхраняват за срок от 5 години от датата на приключване на изпълнението на договора за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата.

Записите от видеонаблюдението на сградите, специализираните паркинги и превозните средства на дружеството се съхраняват до запълване капацитета на локалното дисковото пространство в срок не по-малко от 15 дни и не повече от 2 месеца от тяхното създаване. Записите се запазват извън посочения по-горе срок в случаите, когато е нужно за целите на разследване на престъпления или нарушения или съществува друга законно обоснована причина за тяхното съхранение.

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от Общински Транспорт ЕАД, има следните права:

 • право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
 • право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между Общински Транспорт Русе ЕАД и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право на преносимост - само в случай, че личните данни се обработват по автоматичен начин на основание съгласие или договор;
 • право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в Общински Транспорт Русе ЕАД, което съдържа име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец, описание на искането, предпочитана форма за получаване на информация, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; при подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация. Заявлението, независимо от начина на подаването му, се завежда в общия входящ регистър на Общински Транспорт Русе ЕАД.

С цел защита на данните, дружеството може да поиска от подателите на заявление категорично да удостоверят самоличността си (напр. като представят документ за самоличност), както и да уточнят датата, времето, мястото и обстоятелствата, при които са били заснети от камерите. Възможно е от подателите да се изиска представянето на актуална снимка, която да позволи на оторизирания за целта персонал на дружеството да ги разпознае върху разглежданите записи.

Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице. Общински Транспорт Русе ЕАД се произнася по искането на субекта на данни в 1-месечен срок от неговото подаване. Когато исканията на субект на данни във връзка с упражняване на посочените по-горе права са явно неоснователни или прекомерни, Общински Транспорт Русе ЕАД може да наложи заплащането на такса или мотивирано да откаже да предприеме действия по искането.

Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви да ни уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни.

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Администраторът не e длъжен да Ви уведомява, ако:

 • e предприел подходящи технически и организационна мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • e взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

С цел да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за поверителност на личните данни. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия уеб сайт или да ви уведомим по друг подходящ начин.

Тази Политика за поверителност е приета от Общински Транспорт Русе ЕАД и е в сила от 01.09.2023 г.