Външни услуги

Всеки автомобил подлежи на ежегодна техническа проверка в лицензирани пунктове. Изключение правят новите автомобили, които имат 3-годишен гратисен период. Общински Транспорт Русе Ви препоръчва да извършите задължителния годишен преглед в пункта на организацията където ще получите качествена проверка на състоянието на автомобила Ви. Напомняме Ви, че с технически изправния автомобил можете предприемате безаварийно и спокойно пътуване.

Документи, изисквани за периодичен технически преглед:

  • Регистрационен талон на автмобила – част I и част II (може и ксерокопие на големия талон)
  • Полица от валидна застраховка гражданска отговрност
  • Документ за платен данък МПС за съответната година
  • Ако автомобилът има газова уредба трябва да разполага със стикер "GAS" на задното стъкло (удостоверението за ГТП, удостоверява и изправността на газовата уредба)
  • Лична карта на лицето, което представя автомобила на преглед

ЗАБЕЛЕЖКА:

Посочените документи са в съответствие на изискванията на Наредба № 32 на Министерство на транспорта за извършване на годишни технически прегледи.

Други

  • Всички услуги, които са с часова ставка, се таксуват на започнат час.
  • Услугата се таксува от момента на тръгване на техниката от депото на дружеството до прибирането и.
  • Спирането на тока се таксува на час или брой, което от двете е повече.
  • Услугите се разрешават от ресорен ръководител след съгласуване с изпълнителния директор или неговия заместник.